ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Botár István, régész   

Publikációk
 
1999            Árpád-kori kerámialeletek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében. ACTA I. 247-272. Sepsiszentgyörgy 2000
2001/a        Csík korai templomairól. Székelyföld V. évf. 11. szám, 119-149.

2001/b        Népvándorláskori vasművesség nyomai Csíkszentsimonban I. ACTA 2001. 165-174. Sepsiszentgyörgy 2002.
2003/a        Csík Árpád-kora már nem „praehistorikum” Hargita Népe február 11. 5.

2003/b        Csíki helytörténetírás, falumonográfiák régész szemmel. In: Helytörténetírás, helytörténeti kiadványok 1990 után Hargita megyében. V. Társadalomtudományi tanácskozás. Csíkszereda, 2003. Hargita Megyei Kulturális Központ kiadványa 7-11.

2006/a        A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. I/ 37-54.

2006/b          Cercetări arheologice la biserica romano - catolică din Misentea (Csíkmindszent, jud. Harghita). Megjelenés előtt az Arhitectura medievală religioasă din Transilvania 2006. évi kötetében.

2006/c         Sóvidék a középkorban. Recenzió Sófalvi András könyvéről Erdélyi Múzeum LXVII.  2006., 1-2 füzet, 126-128.

2007/a        Cercetări arheologice la biserica romano-catolică din Misentea. In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania IV. Baia Mare Szerk.: Szőcs Péter. (2007) 115-130.

2007/b        Egy ásatás mozzanatai. A csíkmenasági templom kutatása. Örökségünk I. évf. 4. 8-9.

2007/c         Raport de cercetare preventivă – Cotorman http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2008/cd/index/.htm

2008/a        A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2005). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Humán és természettudományok.137-74. Csíkszereda.

2008/b        Csík Árpád-kori településtörténetének kérdései a helynevek és a régészeti adatok fényében. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffman István – Tóth Valéria, Debrecen, 71-94.

2009/a        A csíkmenasági templom 2007. évi régészeti kutatása. In: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. ELTE – Budapest 2009. Ed.: N. Kis Tímea.

2009/b        Csík a X-XIV. században. In: Csíki olvasókönyv. Szerk.: Hermann Gusztáv Mihály –  P. Buzogány Árpád, Csíkszereda, 31-51.

2009/c         A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig. Szerk. Bajusz István, Kolozsvár 2004. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009/II. 295-300. Csíkszereda.

2009/d        Helytörténet vagy fantasy? Néhány gondolat a csíkszentmihályi pálosok, türkök és vámszedők kapcsán. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009/II. 301-308. Csíkszereda.

2009/e         Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002-2007 között. Csíkszereda.

2009/f         Raport de cercetare preventivă – Sâncrăieni intravilan, nr. 736. http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm - 158.

2010            Csíkszépvíz havasi kápolnái. In:  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, 19-30. Csíkszereda.

2011/a        Medieval finds from Cotorman IN Marisia XXXI, 299-312.

2011/b        A Marosszentanna – Csernyahov kultúra régészeti emlékei a Csíki-medencében I. In: Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában. Molnár István Múzeum kiadványai 3. Székelykeresztúr, 15-38.

2011/c         Egy recenzió utóélete és annak tanulságai. In: Székelyföld XV/iunie

2012/a        Középkori kápolnák Csíkban. in DOLGOZATOK Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából  új sorozat IV (XV.)157-169.
2012/b        Vármegyei enklávék, magánbirtokok, mezőváros a középkori Csíkban. Székelyföld XVI. évf/június, 97-118.
2012/c         Miercurea Ciuc – Şumuleu – Fodor-kert. Raport de cerceatre preventivă. Cronica cercetărilor arheologice 2011. http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm 128.
2012/d        Cozmeni - Kőházkert        . Raport de cerceatre preventivă. Cronica cercetărilor arheologice 2011. http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm 110..
2013a          A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébániatemplom régészeti kutatása (2011-2012). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012. évi) 9-26.
2013b          Középkori kápolnák Csíkban. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új sorozat. VI-VII. (XV.) kötet (2011-2012). 161-172.
2014a          Középkori udvarházak Csíkban. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2013. IX. 9-58.
2014b          Zandirhám hámjában. Régészeti megjegyzések a Csíki Székely Krónikához Székelyföld folyóirat XVIII. évf., 9. szám, 149-158.
2015            Germánok Csíkban. magyarregeszet.hu ONLINE MAGAZIN • 2015 NYÁR

2015b          Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. (2014), p. 29-46.
2015c              Punct biserica romano-catolică din Misentea (com. Leliceni, jud. Harghita). Raport de cercetare preventivă In: CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA 2015 CAMPANIA 2014. Bucureşti, 216-218., 560-564.
2016                Csíkszentmárton templom A Csíki Székely Múzeum Évkönyve
 

BOTÁR István –GRYNAEUS András - TÓTH Boglárka

2006            „Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei. In: DOLGOZATOK Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából  új sorozat. I (XI.), 129-136.

2008            A „new” dationg method for Historical Wood Structures. In: Transsylvania Nostra II/8 10-14.
2012            A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. 141-148.
2013 a         Dendrochronological research in Transylvania IN: Hungarian Archaeology e-journal. 2013 autumn.

2013 b         Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu  IN: Transsylvania Nostra 2013. VII/26. 2., 2-26.
2014            Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania. In: ARS TRANSSILVANIAE, XXIV, 2014, p. 111–126
2015            Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania. Caiete ARA 6., 233-242.
 
BOTÁR István – GRYNAEUS András – TÓTH Boglárka – Dennis Walgraffe

2013            Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi Vártemplomban. IN: MARISIA XXXIII. 291-315.

2015            Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş/ Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

In Transylvania Nostra 2015/3, 53-60.


Botár István – Rácz Miklós – Tóth Boglárka

2007            A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002). IN: Dolgozatok ú.s. II. (XII.) Kolozsvár,133-142.


BOTÁR István –TÓTH Boglárka

2004            A csíkszenttamási Csonkatorony 2002. évi régészeti kutatása. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. I/ 271-303.

2013            O cercetare dendrocronologică la biserica reformată din Turda Nouă. IN: Ars Transilvaniae XXIII. 243-250.
 
TÓTH Boglárka – SÓFALVI András – BOTÁR István – GRYNAEUS András
2015            Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (1.) In: LUSTRA Székelyudvarhely, II. évf. 1. 4-13.
 

Előadások

2001

 • Csík középkori településtörténetéről. Előadás az EMTE csíkszeredai karának megnyitója alkalmából szervezett "Székelyföld 2000 Konferencián" 2001. október 11-én.
 • Mentalitás, törvényesség, támogatás. A régészet aktuális problémái. Előadás a Természeti és épített örökségünk - munkaülésen, Csíkszeredában 2002. szeptember 13-án.
2002
 • Településmeghatározó tényezők a középkori Csíkban, és forrásaik. Előadás a Székelyföldi települések térben és időben - munkaülésen Gyergyószentmiklóson 2002. szeptember 20.
 • Régészeti topográfia és örökségvédelem. Előadás a III. Székelyföld Konferencián Csíkszeredában 2002. október 4-én.
2003
 • A csíkszenttamási és csíksomlyói kutatások előzményei. Előadás a IV. RODOSZ Konferencián 2003. április 12-én Kolozsváron
 • A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom 2003-as régészeti kutatása. Társelőadóként Tóth Boglárkával és Darvas Lóránttal a IV. RODOSZ Konferencián 2003. április 12-én Kolozsváron
 • A csíkszenttamási Csonkatorony 2002. évi régészeti kutatása. Társelőadóként Tóth Boglárkával és Darvas Lóránttal a IV. RODOSZ Konferencián 203. április 12-én Kolozsváron
 • Csík a X-XIV. században. Új adatok és kérdések. Előadás az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv-, és történettudományi szakosztályának gyergyószentmiklósi vándorgyűlésén 2003. május 23-án.
2004
 • A csíksomlyói plébániatemplom régészeti kutatása (2002–2003. idény) Előadás „Az erdélyi műemlékvédelem” konferencián Szováta-fürdőn 2004. március 6.-án.
 • A Csíki-medence régészeti kutatásának legújabb eredményei. Előadás a Bolyai Nyári Akadémia történelem szakosztályának ülésén Csíkszeredában, 2004. július 19-én.
 • First steps of a dendrochronological research in Transylvania (Romania) Poszter az Eurodendro 2004. Konferencián, Hamburg-Rendsburg szeptember 15–19.
 • Cerecetările arheologice la biserica parohială din Şumuleu-Ciuc. Carei-Bobald 2004. október 8–10.
 • A csíksomlyói plébániatemplom régészeti kutatása (2004.) Marosvásárhely – Pósta Béla Konferencia 2004. november 5-7.
2005
 • A csíki régészeti és épített örökség helyzetéről. Előadás a „Székelyföld. Jövőképünk Európa küszöbén” konferencián Rendező: Hargita Megye Tanácsa 2005. május 13.
 • A dák kérdés és a székelyek. Előadás az „Idegenek és közösség” Konferencián Sapientia-EMTE, Csíkszereda, 2005. szeptember 23–24.
 • New results of the Transylvanian dendrochronological project. Poszter a viterboi (Olaszország) Eurodendro 2005. Konferencián, 2005. szeptember 28 – október 2.
 • Dendrokronológiai kutatások Erdélyben. Az első eredmények. Előadás a III. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencián, Csíkszeredában 2005 nov. 12-én. (Társelőadóként dr. Grynaeus Andrással és Tóth Boglárkával)
 • Régészeti kutatások Csíkmindszenten. Előadás a III. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencián, Csíkszeredában 2005 nov. 13-án.
2006
 • A dákok emlékei Székelyföldön. Előadás az Erdélyi Magyar Ifjak által szervezett helytörténeti előadássorozatban, Csíkszereda, Lazarus-ház, 2006. január 19.
 • A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei. Előadás a II. Műemlékvédelem Erdélyben konferencián, Szováta-fürdő 2006 március 31 – április 2.
 • A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása. Előadás a IV. Pósta Béla Konferencián Marosvásárhelyen, 2006. november 12-én. Társelőadók: Rácz Miklós, Grynaeus András, Tóth Boglárka
2007
 • The application of dendrochronology in Romania on historical monuments. Poszter a Tervuren-i (Belgium) COST – Wooden Cultural Heritage konferencián 2007 június 7–9.
 • Csík Árpád-kori helynevei. Előadás a síkfőkúti (Eger) helynévtörténeti szemináriumon. 2007. október 12–14.
2008
 • Középkori templomok régészeti kutatása Csíkban. Előadás a -Colligite fragmenta Örökségvédelem Erdélyben- konferencián Budapesten, ELTE – BTK Művészettörténeti Intézet, Kari Tanácsterem, 2008. április 21–23.
 • A csíkmenasági templom régészeti kutatása; A csíkszentgyörgyi plébániatemplom cinterme. Előadások a Megújuló örökség konferencián – Teleki László Alapítvány, Csíkszereda 2008. május 31.
 • Történeti szerkezetek dendrokronológiai kutatása Erdélyben (2003-2008.) Előadás a Történeti Faszerkezetek Konferencián, Kolozsvár, 2008. október 16.
 • A csíkmenasági templom régészeti kutatása. IV. Pósta Béla Konferencia, Kolozsvár, 2008. november 8.

Szakmai tevékenység, kutatási témák (2001-2008)
 • Csíki-medence középkori településtörténete
  • A Hargita az Árpád-kori gyepűk része lett volna, amin túl csak hideg, lakatlan őserdő volt a 13. század előtt a Csíki-medencében? Csík a szakmai közvéleményben is úgy ismert, mint 13-14. században betelepült terület, ahonnan csak „kései” és szegényes régészeti nyomok ismertek. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a medence betelepülése már a 10–11. századtól megindult. Az Árpád-kori lelőhelyek és leleteknek az egész középkori magyar királyság történetére nézve fontos tanulságai vannak. A csíki leletek az Árpád-kori országhatár, a gyepük, a határvédelem, a vármegyék kialakulása, a korai várak és egyházi építészet, a székelyek beköltözése kérdéseivel kapcsolatban hozhatnak új, lényeges ismereteket.
  • Az azonos című doktori program keretében a teljes csíki középkori (10–16. század) leletanyag feldolgozását végzem. Ebbe beletartozik a régen begyűjtött leletek feldolgozása, a lelőhelyek azonosítása és újbóli bejárása, illetve rendszeres terepbejárásokkal ezek sorának bővítése. A korábban bekerült, jobbára felszíni gyűjtésből, dokumentálatlan zugásatásokból származó leletanyaghoz azonban nem társulnak pontos értelmezést lehetővé tevő leírások, rajzok. Éppen ezért célszerű volna a régi anyagokat új ásatásokkal hitelesíteni és ez alapján helyi tipológiát felállítani, de erre mindeddig nem nagyon adódott lehetőség.  
 • Csík középkori egyházi építészete
  • Mikor épültek a csíki templomok? Hol vannak az 1332–1337 között összeírt egyházak? Csík, amint azt korábban írták, a nyugati műveltség legkeletebbi bástyája. A művészettörténeti irodalom a legkorábbi csíki templomok építését a 13. századra tette, ám ehhez a korszakhoz csak néhány kőfaragványt tudott hozzárendelni. A közelmúltban végzett ásatások során több templom Árpád- és későközépkori alaprajzát tisztáztuk. A Csíksomlyón, Csíkszenttamáson, Csíkszentkirályon, Csíkmindszenten, Csíkmenaságon feltárt alapfalak, faragványok freskók, ablakok, szobrok és egyéb leletek arról tanúskodnak, hogy a térség középkori építészete jóval összetettebbés gazdagabb, mint azt korábbam gondolták.
  • A csíksomlyói templom belterében a középkori templomnak négy, a 12–16. századi periodusát azonosítottuk. Csíkszenttamáson a Csonkatoronynál a félköríves Árpád-kori és a későgótikus szentélyt tártuk fel. Csíkszentkirályon a korábban ismeretlen kiterjedésű középkori falazaton végeztünk falkutatást, melyen több középkori ablakot és domborművet fedeztünk fel. Csíkmindszenten román stílusú kis köríves ablak került elő, míg Csíkmenaságon a mai templom belsejében egy egyenes záródású és egy korábbi koragótiku szentély maradványait tártuk fel.   
 • Dendrokronológia
  • Mondd hány és milyen évgyűrűid vannak – én megmondom ki vagy! A dendrokronológia a fák évgyűrűinke mérésével és értelmezésével foglalkozó tudomány, amelynek segítségével a történeti faszerkezetek ( például a templomok fedélszékei, várak gyilokjárói, illetve a régészeti környzetből származó faleletek) pontosan keltezhetők. Ma Románia területén csupán a Csíki Székely Múszeum munkatársai foglalkoznak dendrokronológiai adatgyűjtéssel.
  • A kutatás első lépéseit egy OTKA pályázat keretében tettük meg. Az eddigi munka során a csíki harangtornyok időrendjét vizsgáltuk. Ezeket korábban későgótikus építményeknek tartották, de a dendrokronológiai elemzés ezek korát a 17. századra módosította. A csíksomlyói, rákosi, csíkszentkirályi tornyok keltezését az írott források és a művészettörténeti adatok is alátámasztják. Hasonló kutatásokat folytatunk a szászföldi és udvarhelyszéki emlékekkel kapcsolatban is.   
 • Történeti helynévtan
  • Kik, mikor és miolyen neveket adtak a csíki falvaknak? A templom titulusából alakult helynevek, mint Szentkirály, Szentsimon, és több csíki Szent-, illetve a -falva típusú helynevek, mint Pálfalva, Csekefalva, stb. Csík helyneveinek csak egy részét teszi ki. Melyek a további helynevek, mikoriak és kik adták őket?
  • A helynévtanos szakirodalom, a korábbi történeti felfogásra építve, Csík betelepülését az úgynevezett kései típusú helynevek alapján a 13–14. századra tette. A Csicsó, Csobot,Kotormány, Tusnád, Zsögöd stb. nevű falvak kilógnak a sorból. A helynevek elsődleges forrásául szolgáló személynevek divatja és a régészeti leletek alapján úgy váljük, e nevek az Árpád-kori lakosssághoz köthetők.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by