ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005   
Murányi János (főszerk.)

Társadalom- és humántudományok, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006
ISSN 1841-0197

Természettudományok, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006

A tanulmányokat szakmailag rektorálták: Dr. Murányi János, Dsc. Újváry Zsuzsanna, Szőcs János, Kedves Gyula, Földváry Miklós István, Dr. Rozsondai Marianne, Muckenhaupt Erzsébet, Kasaly Beátrix, Görbe Katalin.

A könyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, Illyés Közalapítvány, Pro Professione Alapítvány, Communitas Alapítvány, OTP Bank Románia, Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíj-program.

Felelős kiadó: Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója
Tipográfia, nyomdai előkészítés: Gutenberg Műhely
Nyomdai munkálatok: F&F International

Tartalom

Társadalom- és humántudományok
 • Régészet – Történelem
  • BÁRTH JÁNOS: A csíkszentmiklósi havashasználat és a Tatros-völgy korai népessége
  • BOTÁR ISTVÁN: A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása
  • FERENCZI ISTVÁN: Száz éve született Vasile Pârvan (1982)
  • GIDÓ CSABA: Vasútvonaltervek és -építkezések Csík vármegyében a dualizmus korában
  • NAGY MÁRTA: Egy főúri rangra emelkedett nemes élete: Hidvégi Mikó Ferenc (1585 – 1635)
  • NÉMETH GYÖRGY: „A hadi készületek iránt sietőleg rendelkezek.” Gál Sándor ezredes székelyföldi tevékenysége 1849 januárja és májusa között
 • Művelődéstörténet
  • CZAGÁNY ZSUZSA – MUCKENHAUPT ERZSÉBET – PAPP ÁGNES: Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában
  • EGYED ÁKOS: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának előzményei
  • MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT: „Hány csep vért hullatott edes Jesusotok, / Én mingyárt meg mondom, ide halgassatok!” – A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma
  • RICHTER PÁL: Napja Isten haragjának – egy temetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változata
  • ROZSONDAI BÉLA: Erdélyiek bejegyzései ifj. Pápai Páriz Ferenc Emlékkönyvében
  • SZŐCS JÁNOS: A csíksomlyói gimnázium kisiskolája, elemi tagozata
 • Műtárgyvédelem
  • BENEDEK ÉVA: A Mikházi Ferences Templomban megtalált könyvek konzerválás
  • MARA ZSUZSANNA: Egy 18. századi fülkés barokk szobor restaurálása. – Szent Anna tanítja a gyermek Máriát
 • Szemle
  • FERENCZI ISTVÁN: Vallomás a magyar nyelv tudományos írásokban való használatáról. Részlet Ferenczi István doktori értekezése előszavából (1947)
  • SZŐCS JÁNOS–GYARMATI ZSOLT: Új szelek és régi reflexek a mai székelyföldi román történetírásban. (Liviu Boar: A csík-, gyergyó- és kászonszéki románok a XIX. században)
  • GYARMATI ZSOLT: A Csíki Székely Múzeum két esztendeje: 2004–2005 Kiállítások – rendezvények – kiadványok
Természettudományok
 • Alkalmazott kémia
  • ALBERT CSILLA – SALAMON ROZÁLIA – CSAPÓ JÁNOS: FOSSZILIS anyagok korának meghatározása az aminosavak átalakulása és racemizációja alapján
 • Álattan
  • DEMETER LÁSZLÓ – MARA GYÖNGYVÉR: A mocsári béka (Rana arvalis) elterjedése és populációmérete a Csíki-medencében 
  • MÁTHÉ ISTVÁN–BALÁZS ENIKŐ–TÓTHMÉRÉSZ BÉLA–URÁK ISTVÁN: A Mohos és a Lucs tőzeglápok futóbogár-faunájának összehasonlító vizsgálata
 • Növénytan
  • BÁLINT LAURA–ORBÁN SÁNDOR: A Hargita-hegység, a Csíki-havasok és a Nagyhagymás bryoflorisztikai kutatásának áttekintése
  • GYÖRGY ÉVA: A fény és a nedvesség hatására kialakult anatómiai sajátosságok tanulmányozása néhány zárvatermő növény levelében és szárában
  • PÁLFALVI PÁL: A fiókás tyúktaréj – Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Erdélyben
  • RUSSU TIBOR: Északi és déli kitettségű területek erdei növényzetének összehasonlító vizsgálata a Csíki-medencében
  • SZÉKELY GABRIELLA: Az édeskömény (Foeniculum vulgare Mill.) termesztésének lehetőségei a Csíki-medencében
 • Földtan – Ásványtan –  Hidrológia
  • DEÉ NAGY ANIKÓ: Ásványok a könyvek között – Teleki Domokos és Teleki Sámuel ásványgyűjteménye a Marosvásárhelyi Teleki Tékában
  • JÁNOSI CSABA–PÉTER ÉVA–JÁNOSI KINCSŐ: Székelyföldi fürdők
  • JÁNOSI KINCSŐ: A székelyföldi ásványvízkutatás irodalma
  • WANEK FERENC: A Baróti – Brassói –Háromszéki-medencesor széntartalmú pliocén üledékeine kutatástörténete. I. rész: a kezdetektől a XIX. század végéig

A kiadvánok letöltése:
A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005, Társadalom- és humántudományok.
Csíkszereda, 2006.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005, Természettudományok.
Csíkszereda, 2006.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by